ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی

افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. بدین منظور، کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی ایشان را بدهند. ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی

 

معاینه پزشکی پرسنل قبل از استخدام
در صورتی که پس از استخدام آنان معلوم شود که افراد مذکور در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه پزشکی آنان قصور کرده و در نتیجه بیمه شده دچار حادثه گردیده و یا بیماری اش شدت یافته و یا فوت نماید، سازمان تامین اجتماعی به تکالیف خود در قبال بیمه شده عمل نموده و حسب مقررات مربوط نسبت به وصول خسارت ناشی از پرداخت مستمری ها و سایر حمایت ها از کارفرما اقدام می نماید.

حادثه ممکن است در حین کار و یا در خارج از محل کار اتفاق بیفتد و اگر در خصوص این قانون سختگیری شود و در به کارگیری از افراد با توجه به وضعیت جسمی و بدنی آنها توجه شود از بسیاری از لطمات جلوگیری خواهد شد. چند سالی هست که رعایت این ماده قانون اختیاری شده است و بهمین دلیل بسیاری از کارفرماها آن را رعایت نمی کنند.

درصورت تشدید بیماری بیمه شده و حادثه، ازکارافتادگی جزئی و کلی و یا فوت اگر طبق کمیسیون های ماده ۹۰ کارفرما مقصر اعلام شود باید هزینه بهمراه جرائم را یکجا پرداخت کند البته اگر کارفرما نسبت به پرداخت اقدام نکند سازمان هزینه ها را انجام می دهد اما در کل کارفرما مسئول پرداخت خواهد بود.

 

ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی

 

این تکلیف صریحی است که ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی درخصوص معاینات پزشکی ، متوجه کارفرمایان نموده .

نکته بسیار مهم : انجام آزمایش توسط پرسنل قبل از استخدام بسیار ضروری می باشد چرا که بسیاری از کارفرمایان در نتیجه همین قصور هزینه و خسارات جبران ناپذیری را را متحمل شده اند. (پرداخت ۱۰ سال یکجا)

پس از انجام آزمایش حتما یک نسخه را به همراه نامه به شعبه ارسال کنید تا در پرونده بیمه شده درج گردد.

اگر سوالی دارید می توانید از طریق قسمت نظرات همین مطلب و یا بصورت رایگان از مشاوره کارشناسان بیمه جو بهره ببرید. ثبت درخواست مشاوره

 

دانلود آخرین بخشنامه ماده ۹۰ 

چقدر درباره ماده ٩٠ قانون تامین اجتماعی میدانید؟