4 (80%) 1 vote

 شرایط پرداخت پاداش ازدواج توسط سازمان تامین اجتماعی بشرح ذیل می باشد :

1 –  ازدواج باید ازدواج اول باشد.

2 –  ازدواج باید دائم باشد.

3 –  بیمه شده ظرف پنج سال قبل از تاریخ عقد دارای حداقل 720روز سابقه بیمه اجباری باشد.

4 –  بیمه شده در ماه وقوع عقد دارای سابقه پرداخت حق بیمه باشد.

 

سوالی دارید؟ من پاسخگو هستم —>>> تماس با مشاور بیمه

 

شرایط پرداخت پاداش ازدواج توسط سازمان تامین اجتماعی چیست؟

مطالعه کنید :  هر آنچه درخصوص سوابق بیمه باید بدانید