در قانون الزام سازمان تامین‌اجتماعی با اجرای بندهای (الف و ب) ماده سه (۳) قانون تامین‌اجتماعی که در تاریخ ۲۱/۸/۶۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، سازمان تامین‌اجتماعی مکلف شد با اخذ ۹ (نه) درصد از حقوق کارگران، کلیه خدمات درمانی، تشخیصی، آزمایشگاهی و درمانی را به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد. خدمات و حمایت‌های درمانی، غرامت‌های دستمزد ایام بارداری و بیماری، هزینه‌های پروتز، اروتز و کمک‌هزینه کفن‌و‌دفن از محل ۹ (نه) درصد حق بیمه درمان تامین می‌شود. بیمه درمان سازمان تامین‌اجتماعی در چارچوب بیمه پایه درمان و سلامت ارائه می‌شود و سازمان موظف است مطابق با تعرفه‌ها و مقررات بیمه پایه درمانی که توسط مجلس و دولت تعیین می‌شود و از طریق مراکز درمانی ملکی و طرف قرارداد، خدمات درمانی به بیمه‌شدگان خود ارائه کند. براساس ضوابط بیمه درمانی پایه، ۷۰ (هفتاد) درصد هزینه‌های درمانی در درمان سرپایی و ۹۰ (نود) درصد هزینه‌های درمانی بستری، با سازمان بیمه‌گر است. در مراکز ملکی سازمان تامین‌اجتماعی کلیه خدمات درمانی به‌صورت رایگان ارائه می‌شود. باتوجه به اینکه ارائه خدمات در کلیه بیمه‌های درمانی پایه برمبنای تعرفه دولتی و خدمات پایه ارائه می‌شود.

 

مشاور بیمه تامین اجتماعی

 

 

قانون الزام چیست؟