در این مطلب می خواهم به تمام جزئیات کمک هزینه و مرخصی بارداری و شیردهی بپردازم چرا که در این باره سوالات بسیاری ارسال می شود با بیمه جو همراه باشید

طبق ماده ۶۷ قانون تامین‌اجتماعی، کمک‌هزینه بارداری به‌عنوان یکی از حمایت‌های موضوع قانون تامین‌اجتماعی، در ایام بارداری به بیمه‌شدگان زن پرداخت می‌شود. سازمان تامین‌اجتماعی علاوه بر ارائه خدمات پزشکی به بیمه‌شدگان زن در ایام بارداری، برای جبران کاهش یا قطع درآمد هنگام مرخصی زایمان و دوره شیردهی، کمک هزینه بارداری نیز پرداخت می‌کند. قانون‌گذار از دو جهت مادران شاغل را مورد حمایت قرار داده‌است. یکی استفاده از کمک‌هزینه ایام بارداری برای مدتی که بیمه‌شده زن از کار منفک ‌شده و از طرف دیگر استفاده از ساعت مرخصی شیردهی به مدت ۲۴ ماه پس از زایمان که در این حالت نیز مادران می‌توانند از مرخصی کاهش ساعت کار استفاده کنند. شایان توجه است پس از زایمان در صورت ارائه گواهی پزشک متخصص، زنان بیمه‌شده می‌توانند از کمک‌هزینه ایام شیردهی استفاده کنند.

مرخصی ایام بارداری چه مدت است؟

براساس مصوبه تیرماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، مدت استراحت دوران بارداری، زایمان و شیردهی (موضوع ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر ) از ۴ماه به ۶ماه افزایش یافته است.مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزندانشان را از شیر خود تغذیه می‌کنند در زایمان‌های یک‌قلو و دو‌قلو،  شش ماه و برای زایمان‌های سه‌قلو و بیشتر، یک‌سال است که حداقل سه‌ماه از غرامت دستمزد متعلق بابت استراحت پزشکی بعد از تاریخ زایمان بوده و قابل پرداخت است.

 منظور از مرخصی شیردهی در مرخصی ایام بارداری چیست؟

مردم تصور می‌کنند مرخصی ایام بارداری شش‌ماه است. در حالی‌که این طور نیست و مطابق قانون، مدت مرخصی بارداری سه‌ماه و مدت مرخصی ایام شیردهی نیز سه‌ماه است. اساسا مرخصی ایام شیردهی به مادرانی تعلق می‌گیرد که منعی در تغذیه فرزند با شیر خود نداشته و پزشک معالج گواهی تغذیه طفل از شیر مادر را صادر کرده باشد. بدیهی ا‌ست استفاده از مرخصی ایام شیردهی مستلزم حیات طفل و ارائه گواهی توسط پزشک متخصص زنان و زایمان به سازمان تامین‌اجتماعی مبنی بر شیردهی مادر است.
 چرا سازمان تامین‌اجتماعی به برخی مادران مدت مرخصی بارداری را نه ماه و به برخی دیگر  ۶ ماه پرداخت می‌کند؟
بیمه‌شدگان باید توجه داشته باشند به صورت قانونی، مدت مرخصی ایام بارداری به‌علاوه مرخصی دوره شیردهی همان شش‌ماه بوده و سازمان صرفا مجاز به پرداخت شش‌ماه مرخصی ایام بارداری است. ولیکن طبق تبصره ۲ لایحه ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت، مرخصی بارداری تا ۹‌ماه مشروط افزایش یافته است البته استفاده از این مدت در حال‌حاضر در سازمان تامین‌اجتماعی منوط به طرح دادخواست بیمه‌شده در دیوان عدالت اداری است.

 شرایط استفاده از مرخصی ایام بارداری چیست؟

مرخصی ایام باراداری به بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین‌اجتماعی تعلق می‌گیرد و در حال حاضر این مرخصی به بیمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد تعلق نمی‌گیرد. همچنین مرخصی ایام بارداری به بیمه‌شدگانی تعلق می‌گیرد که: 
۱) ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ٦٠ روز کار را به سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت کرده باشند.
۲) در مدت استراحت ایام بارداری، به کار اشتغال نداشته باشند.
۳) از کارفرما در مدت استراحت ایام بارداری مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند.
۴) روز قبل از شروع استراحت، مشغول به کار بوده یا در مرخصی استحقاقی بوده باشند.
در دوره استفاده از مرخصی ایام بارداری کارفرما حق بیمه اینجانب را به سازمان پرداخت کرده است آیا می‌توانم از مرخصی ایام بارداری نیز استفاده کنم؟
استفاده از مرخصی ایام بارداری مستلزم عدم اشتغال به کار بیمه‌شده است. از طرفی پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما به مفهوم اشتغال بیمه‌شده بوده و قاعدتا افرادی که حق‌بیمه آنان پرداخت شده باشد نمی‌توانند از مرخصی ایام باراداری استفاده کنند. از طرفی با توجه به اینکه سازمان تامین‌اجتماعی راسا نمی‌تواند سوابق لیست ارسالی کارفرمایان را حذف کند استفاده از مرخصی ایام بارداری در مدتی که سابقه بیمه بیمه‌شدگان پرداخت شده باشد مقدور نیست. ولیکن چنانچه کارفرما بلافاصله بیمه‌شده مذکور را از لیست بیمه ارسالی حذف کند، استفاده از مرخصی ایام بارداری برای افراد مذکور صرفا تا پایان دوره شش‌ماهه بلامانع است. به‌عبارتی اشتغال مجدد یا ارسال لیست توسط کارفرما در قسمتی از دوره مرخصی بارداری مانع استفاده از باقیمانده مدت مرخصی بارداری نمی‌شود.
آیا مرخصی استعلاجی قبل از زایمان و حین بارداری به مرخصی شش‌ماهه بعد از بارداری ارتباطی دارد یا خیر؟
خیر، چنانچه مرخصی استعلاجی مربوط به بارداری نباشد تاثیری در مرخصی شش‌ماهه بارداری ندارد ولیکن تابع شرایطی در صورت خطر سقط در زنان باردار با تایید کمیسیون پزشکی، مدت مرخصی ایام بارداری قابل افزایش است.

 آیا مدت استفاده از مرخصی ایام بارداری در سابقه بازنشستگی بیمه‌شده نیز محاسبه می‌شود؟

بله، مدت ایام بارداری جزء سابقه بازنشستگی محسوب می‌شود.

 مبلغ هزینه ایام بارداری چگونه محاسبه می‌شود؟

مبلغ کمک‌هزینه بارداری، معادل دو‌سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده با در نظر گرفتن روزهای استراحت است که بدون کسر سه روز اول پرداخت می‌شود. نحوه محاسبه آخرین مزد یا حقوق بیمه‌شده به این ترتیب است که کل مبالغ مشمول کسر حق‌بیمه که بیمه‌شده در آخرین ۹۰ روز قبل از استراحت دریافت کرده است، با هم جمع می‌شود و بر تعداد روزهای کارکرد بیمه‌شده در این مدت تقسیم می‌شود.