برقراری مستمری برای بازماندگان مستلزم داشتن شرایطی است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
اگر بیمه‌شده بر اثر حوادث ناشی از کار در کارگاه یا محل‌های مرتبط با کارگاه، هنگام مأموریت کاری، برای نجات جان سایر کارکنان، یا بر اثر بیماری‌های حرفه‌ای جان خود را از دست بدهد، نیاز به شرایط خاصی برای برقراری مستمری فوت نیست. در چنین شرایطی چنانچه بیمه‌شده یک روز هم سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد بازماندگان از مستمری بهره‌مند می‌شوند. این افراد و کارگران اگر در سازمان تامین‌ اجتماعی بیمه هم نشده باشند با صرف احراز روابط کاری با کارگاه توسط سازمان تامین اجتماعی و هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار، بازماندگان می‌توانند از مستمری برخوردار شوند.
اما اگر فوت بیمه‌شده ناشی از کار یا بیماری‌های مرتبط با کار نباشد نیاز به شرایطی است که به ترتیب عبارت‌اند از: در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ۱۰ سال آخر حیات خود، حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه یک سال را داشته باشد، مشروط بر اینکه ۹۰ روز از سابقه مذکور (یک سال) ظرف آخرین سال حیات بیمه‌شده باشد، برای بازماندگان مستمری برقرار می‌شود.
در صورت نداشتن شرایط بند قبل، چنانچه بیمه‌شده‌ای حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه قبل از فوت داشته باشد، بازماندگان وی از مستمری فوت برخوردار خواهند شد.
براساس این بند چنانچه حقوق تعیین‌شده برای خانواده متوفی از حداقل حقوق مقرر در سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق ‌ترمیم خواهد شد.
در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه دارد، به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه، بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ همان قانون، به بازماندگان وی مستمری پرداخت می‌شود. بنابراین در صورتی که حقوق پرداختی از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش نمی‌یابد و حقوق استحقاقی پرداخت می‌شود.
[ad id=”170″]
بر اساس اصلاحات جدید، در صورتی که بیمه‌شده متوفی هیچ یک از شرایط مذکور را نداشته باشد و بین یک تا ۱۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد، بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه بدون رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی مبنی بر پرداخت حداقل حقوق سال مربوطه از مستمری برخوردار می‌شوند.
[ad id=”77″]