موارد زیر موجب قطع مقرری بیمه بیکاری می‌شود:
-اشتغال به کار مجدد 
-عدم شرکت در کلاس های سواد آموزی 
-عدم پذیرش کار پیشنهادی متناسب با تخصص یا شغل مشابه 
-باز گشت به کار سابق 
-دریافت مستمری (بازنشستگی و…)
[ad id=”170″]
چه مواردی موجب قطع مقرری بیمه بیکاری می‌شود؟