وجوه مشمول کسر حق بیمه :

? حقوق، دستمزد و کارمزد.
? فوق العاده های شغل.
? اضافه کار، شب کاری و نوبت کاری.
? فوق العاده خارج از مرکز.
? فوق العاده انجام کارهای سخت و زیان آور.
? کمک هزینه خواربار و مسکن.
? مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی.
? فوق العاده های ثابت و مانند آنها.
? پاداش به جز مواردی که مشمول کسر حق بیمه نیست.

 

آموزش صفر تا صد بیمه —>> دانلود کنید

 

مشاوره تخصصی بیمه
T.me/mnouria

 

 

چه وجوهی مشمول کسر حق بیمه است؟