مشمولین قانون تامین اجتماعی با دارا بودن شرایط زیر می توانند از مدت زمان سربازی خود در سابقه بیمه استفاده نمایند :

در زمان تقاضا باید بیمه باشند و لیست بیمه آنها رد شده باشد.

۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی داشته باشند

نحوه محاسبه نیز به این صورت است که میانگین حقوق ۲ سال قبل از تقاضا ی بیمه شده می باشد که طبق مصوبه ۷ درصد بعهده متقاضی و ۲۳ درصد بعهده دولت است.

پرداخت هم بصورت نقدی و هم بصورت اقساط تا ۱۲ ماه امکان پذیر است.

 

[ad id=”77″]

 

شرایط اضافه شدن مدت زمان سربازی به سوابق بیمه چگونه است؟