بیمه بیکاری – مشمولین چه کسانی هستند؟

کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند .

 

چه کسانی مشمول قانون بیمه بیکاری نیستند :

۱- بازنشستگان و از کارافتادگان کلی .
۲- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری .
۳- اتباع خارجی .

 

بیمه بیکاری

 

بیکار کیست؟
بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد .

 

نکات مهم درخصوص بیمه بیکاری :

نکته ۱ : بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورای عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود .
نکته ۲ : بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت های سازمان تأمین اجتماعی است و این سازمان مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر ، به بیمه شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

نکته ۳ : بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و اموراجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد .
نکته ۴ : بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه (موضوع قانون کار) را دریافت خواهند نمود .
نکته ۵ : حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد .
نکته ۶ : مزد بیمه شده و نحوه تشخیص ، تعیین حق بیمه بیکاری ، چگونگی وصول آن ، تکلیف بیمه شده و کارفرما و همچنین نحوه رسیدگی به اعتراض ، تخلفات و سایر مقررات مربوطه در این مورد براساس ضوابطی است که برای حق بیمه سایر حمایتهای تأمین اجتماعی در قانون و مقررات تامین اجتماعی پیش بینی شده است .

بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت :

الف ـ بیمه شده قبل از بیکارشدن حداقل ۶ (شش) ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد . مشمولین تبصره (۲) ماده (۲) این قانون از شمول این بند مستثنی می باشد .

توضیح : کسانیکه قرارداد موقت دارند و در حین کار بیکار می شوند باید حداقل ۶ ماه سابقه داشته باشند اما کسانیکه قراردادشان تمام شده است باید حتما یکسال سابقه پرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه داشته باشند.
ب ـ بیمه شده مکلف است ظرف ۳۰ (سی) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و اموراجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد .
مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود .
ج ـ بیمه شده بیکار موظف است در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که توسط واحد کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تائید وزارت کار و اموراجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یکبار گواهی لازم در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید .
نکته ۷ : کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری متعلقه کمتر باشد مابه التفاوت دریافتی بیمه شده از حساب صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد .
نکته ۸ : مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است .
الف ـ جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر ۳۶ (سی و شش) ماه و برای متأهلین یا متکلفین حداکثر ۵۰ (پنجاه) ماه براساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و بشرح جدول زیر می باشد

نکته ۹ : مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سابقه محسوب می شود.

 

سوالی دارید ؟ من پاسخگو هستم —>>> تماس

 

مدت استفاده از بیمه بیکاری
جدول بیمه بیکاری

 

 

 

بیمه تامین اجتماعی

نکات بسیار مهمی که درخصوص بیمه تامین اجتماعی باید بدانید —>> کلیک کنید