اگر کارفرما بدون توجه به ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی در زمان اشتغال کارکنان و پرسنل تحت شمول از بیمه نمودن کارکنان خود اجتناب نماید شخص مدعی باید با تکمیل فرم مخصوص و ضمیمه کردن مدارک و مستندات اشتغال بکار اقدام و به شعبه بیمه ای که آخرین لیست واریزی حق بیمه پرداخت شده ارائه نماید.

موضوع در کمیته ادعای سابقه شعبه و استان مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مستندات ارائه شده اعلام نظر می شود.

مدارک مورد نیاز :
حکم استخدامی، لیست حقوق کارگاه  به همراه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر قانونی کارگاه، فیش بانکی، کارت حضور و غیاب و یا دفتر حضور و غیاب، فرم انجام معاینات پیش از استخدام و …

نکته مهم :
در صورتی که فرد هیچ گونه مدرک و مستندی ندارد باید به اداره کل کار مراجعه و شکایتی تنظیم نماید تا اداره کار موضوع را بررسی و نظر خود را پس از بررسی های کارشناسی به فرد و بیمه تامین اجتماعی اعلام می کند رای اداره کار برای تامین اجتماعی لازم الاجراست.

 

اگر سوالی دارید در اینجا پاسخگو هستم

 

فرآیند ادعای سابقه در تامین اجتماعی چگونه است؟