سوالی که برای بیمه شدگان تامین اجتماعی هر سال پیش می آید این هست که با چه شرایطی بازنشسته می شوم البته پاسخ این سوال برای کسانی که سابقه بیشتری دارند مهمتر خواهد بود در ادامه شرایط بازنشستگی در سال ۱۳۹۶ را با هم مرور می کنیم 

 

 برای مردان :

? با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حداقل حقوق پایه و بیشتر.

? با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل.

? با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سال های پرداخت حق بیمه.

? با ۶۰ سال سن و زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می بایست سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل نماید و با ۱۰ روز حقوق بازنشسته میشوند.

 

 برای زنان :

? با ۵۵ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حداقل حقوق پایه و بیشتر.

? با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل.

? با ۵۵ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سال های پرداخت حق بیمه.

? با ۵۵ سال سن و زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه میبایست سابقه خود را باخرید حق بیمه تکمیل نماید و با ۱۰ روز حقوق بازنشست میشوند.

? با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه به شرط اینکه حداقل در طول ۲۰ سال، یک ماه بیمه کارگاهی در سابقه وی منظور شده باشد.

 

اگر سوالی دارید از اینجا پاسخگو هستم

 

بیمه جو را به دوستان خود معرفی نمائید 

آیا میدانید قانون بازنشستگی در سال ۹۶ چکونه است؟