در صورتی که کارفرمای قبلی با کارگران تسویه حساب نکرده باشد و یا حق بیمه آنان را نپرداخته باشد کارفرمای جدید مسئول است مطالبات قبلی کارگران را بابت حقوق و مزایا و بیمه بپردازد.

طبق قانون هر کسی که قصد دارد کارگاهی را نقل و انتقال دهد باید مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی را از فروشنده یا واگذارنده طلب کند در غیر این صورت هم خریدار و هم واگذارنده در مقابل مطالبات کارگران دارای مسئولیت تضامنی هستند.

در این مورد اگر سوالی دارید با مشاور بیمه در میان بگذارید —>>> ارتباط

 

چرا باید در نقل و انتقال کارگاه دقت کنیم؟