Rate this post

فرزاندان متوفی بشرح ذیل می توانند از مزایای مستمری متوفی استفاده کنند :

فرزاندان دختر متوفی تا وقتی که شغلی نداشته باشند و یا ازدواج نکرده باشند.

فرزاندان پسر تا 20 سالگی و بعد از آن درصورتیکه معلول از کار افتاده باشند و یا اشتغال به تحصیلداشته باشند.

 

[ad id='[ad id=’96’]

 

بهره مندی فرزاندان از مستمری بعد از فوت والدین چگونه است؟

مطالعه کنید :  چرا باید در نقل و انتقال کارگاه دقت کنیم؟