مشاوره تخصصی

مشاوره در امور قوانین کار و تامین اجتماعی

بررسی اختلافات کارگری و کارفرمائی و حضور در مراجع حل اختلاف اداره کار

مشاوره در امور قراردادهای پیمانکاری و اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی

بررسی صحت و سقم محاسبات مربوط به اعلام بدهی توسط شعب تامین اجتماعی و حضور در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

مشاوره در خصوص اعلام بدهی حسابرسی بیمه ای و بازرسی از دفاتر قانونی

نیاز به مشاوره دارید؟ یکی از پلن های زیر را انتخاب کنید

 

حرفه ای

تومان600,000ماهیانه
 • 4 جلسه مشاوره
 • بررسی و ارائه نکات
 • اعتراض به اعلام بدهی
 • تنظیم لایحه دفاعیه
 • حضور در هیات بدوی
 • حضور در هیات تجدیدنظر
 • فایل صفر تا صد بیمه

میانی

تومان350,000ماهیانه
 • 2 جلسه مشاوره
 • بررسی و ارائه نکات
 • اعتراض به اعلام بدهی
 • تنظیم لایحه دفاعیه
 • حضور در هیات بدوی
 • -
 • فایل صفر تا صد بیمه

پایه

تومان150,000ماهیانه
 • 1 جلسه مشاوره
 • بررسی و ارائه نکات
 • اعتراض به اعلام بدهی
 • تنظیم لایحه دفاعیه
 • -
 • فایل صفر تا صد بیمه