مشاوره تخصصی 2017-10-26T20:08:06+00:00

مشاوره در امور قوانین کار و تامین اجتماعی

بررسی اختلافات کارگری و کارفرمائی و حضور در مراجع حل اختلاف اداره کار

مشاوره در امور قراردادهای پیمانکاری و اخذ مفاصاحساب تامین اجتماعی

بررسی صحت و سقم محاسبات مربوط به اعلام بدهی توسط شعب تامین اجتماعی و حضور در هیات های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی

مشاوره در خصوص اعلام بدهی حسابرسی بیمه ای و بازرسی از دفاتر قانونی

نیاز به مشاوره دارید؟ یکی از پلن های زیر را انتخاب کنید

یک ماه مشاوره
مشاوره بیمه
قرارداد ها
راهنمایی
….

یک ماه مشاوره
مشاوره بیمه
قرارداد ها
راهنمایی
….

یک ماه مشاوره
مشاوره بیمه
قرارداد ها
راهنمایی
….